Arbetsmiljösystem


Arbetsmiljön skall ingå som en del i verksamhetsstyrningen vilket betyder att arbetsmiljön skall planeras, budgeteras, genomföras och kontrolleras av företagsledningen. Detta styrs av AFS 2001:1 och syftet med denna föreskrift är att arbetsmiljörisker skall elimineras innan en arbetsskada inträffar. Tillsynsmyndighet för att bestämmelserna om arbetsmiljön enligt AFS 2001:1 efterlevs är Arbetsmiljöverket.

Den nya föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 är inriktad på förebyggande åtgärder. Den betonar vikten av det aktiva arbetet inom ramen för arbetsmiljösystemet.
Föreskrifterna är även anpassade för att underlätta arbetsmiljöarbetet i mindre och medelstora företag.

En arbetsgivare är skyldig att fortlöpande undersöka och utreda vilka risker som finns i arbetet samt att åtgärda och förebygga risker så att ingen skada eller ohälsa uppstår för anställda, medarbetare och entreprenörer på företaget.

För att klara detta måste man arbeta systematiskt d.v.s ha dokumenterade rutiner och instruktioner som anger hur arbetet med arbetsmiljön skall bedrivas.
Vi upprättar ett företagsanpassat arbetsmiljösystem för styrning av arbetsmiljön som uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 som ersätts av ISO 45001.

Vi utbildar ansvariga (chefer, arbetsledare och skyddsombud) i de lagar, föreskrifter och regler som gäller för berörd verksamhet.